Lithium Quartz Sphere

Description

Diameter: 4.5 inches

Weight: 2.175 kilos

 

Locality

Bahia StateBahia State
Login to see prices